ലവ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടുമൂനു വര്‍ഷത്തില്‍ തീയേറ്ററില്‍ നിന്നു കണ്ട ഏറ്റവും മോശം സിനിമ.

Follow

@jishnu
ഇപ്പൊ അമ്പിളി കണ്ട്... ഒരു മിനി സൂര്യമാനസം അവസ്ഥ. ട്രീറ്റ്മെന്റൊന്നും കൊഴപ്പമില്ല.. എന്നാലും....

Sign in to participate in the conversation
social.coop

A Fediverse instance for people interested in cooperative and collective projects.