Pinned post

ന്റെ ചേട്ടായി എഴുതി, അയലോക്കക്കാരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ, ഇന്നു് റിലീസു് ചെയ്തു്.
ആശംസോള്‍....

twitter.com/moolekkari/status/

Josootty boosted

പാർലമെന്റിരിക്കുന്നിടം BC 500ാമാണ്ടിൽ പങ്കിലക്കാടായിരുന്നു. അവിടാണ് ഞങ്ങടെ കൺകണ്ട ദൈവം ശക്തരിൽ ശക്തൻ ഡിങ്കൻ ജനിച്ചത്. ഞങ്ങടെ ഡിങ്കജന്മഭൂമി ഞങ്ങക്ക് തിരികെ വേണം. #ഡിങ്കോയിസംഖത്രേമേഹേ

Josootty boosted

Aaron Swartz. Born on this day! November 8, 1986. He would have been 33 today.

November 9 will be observed all over the world as Aaron Swartz Day — an annual event to celebrate Aaron Swartz’s legacy as an activist, programmer, entrepreneur & political organizer.

Hackathons would be organised, where diverse & passionate folks would gather & exchange ideas with each other, who believe in Freedom of #Information & #Education and Securing Digital Space for all.

Remember 9th November! 💜

Josootty boosted
Josootty boosted
Josootty boosted

RT @neilisfragile@twitter.com

So, who wants to work full time on @RiotChat@twitter.com and @matrixdotorg@twitter.com ? Remote friendly, RTs welcome for reach #opensource #FOSS #decentralization vector.im/careers

🐦🔗: twitter.com/neilisfragile/stat

ഏറ്റവും അവസാനം കലമുടയ്ക്കുമ്പോലെ കോരിത്തരണ്ടാർന്നു്.

ഗൂഗിള്‍ അവരുടെ ലാങ്വേജു് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇംപ്രുവ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നു.

അതിനായി എക്റ്റേണ‍ല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടർമ്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നു.
(ഇതു് ശരിയ്ക്കും സംഭവിച്ചതാണു്)

മലയാളത്തിനായുള്ള ടീം ഈവ്സ്ഡ്രോപ്പു ചെയ്യുന്ന ഈ ഡാറ്റാ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവു് ജേണലിസം ലൈനിലൊരു പിടി പിടിച്ചാലെങ്ങനുണ്ടാവും?

Show thread

ആനയുമായി വണ്‍ലൈന‍ർ ഷെയർ ചെയ്യാം.
പക്ഷേ അഭിപ്രായം പറയണം.

Show thread

കുറച്ചായി സിനിമയാണു് മനസ്സില്‍.

കൃത്യമായി പറ‍ഞ്ഞാല്‍, സുഹ്രുത്തു് രണ്ടു് കില്ലര്‍ ത്രെഡ്ഡുകള്‍ ഷെയർ ചെയ്തതിനു് ശേഷം.

Josootty boosted

Integration Testing in Go: Part II - Set-up and Writing Tests

Prelude This post is the 2nd installment of a 2 part series about integration testing. You can read the first installment, which is about executing tests in a restricted environment using Docker. The example repository that this post draws it examples from can be found here. Introduction ”More than the act of testing, the act of designing tests is one of the best bug preventers known.” - Boris Beizer

Josootty boosted

RT @gretathunberg
Over 4 million on #ClimateStrike today. In 163 countries. And counting...
If you belong to the small number of people who feel threatened by us, then we we have some very bad news for you:
This is just the beginning. Change is coming - like it or not. #FridaysForFuture

Josootty boosted

ഇവിടെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫൌണ്ടേഷൻ അസ്സോസിയേറ്റ് മെമ്പർമാർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫൗണ്ടേഷനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കുക. നല്ലതായാലും ചീത്ത ആയാലും. കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി എഴുതുക.

Josootty boosted

HSBC invests £43 billion in fossil fuels and £830 million in companies arming Israel.

Anti-militarism and climate justice struggles are deeply interconnected. #climatestrike #BDS

@HSBC, divest now! bit.ly/306lIu9 pic.twitter.com/6TStv9pig2

Josootty boosted
Josootty boosted
Josootty boosted

POS Tagging: A review of BIS POS tagset and ILCI-II Malayalam Text Corpus

This was originally written by Santhosh Thottingal and published at Thottingal.in.

The Bureau of Indian Standards(BIS) had published a Part of Speech(POS) tagset for Indian languages. POS is the process of assigning a part of speech marker to each word in a given text. In this article,

Josootty boosted

നിർമിതബുദ്ധിയുടെ കാലത്തെ ഭാഷാസാങ്കേതികവിദ്യ

Photo by Markus Spiske on Unsplash

ജനയുഗം ഓണപ്പതിപ്പിനു വേണ്ടി കാവ്യ മനോഹര്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പുനഃ പ്രസിദ്ധീകരണം

ആമുഖം

ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തെ സാങ്കേതികവിദ്

Josootty boosted

Don't miss it!

RT @TreborS@twitter.com

Next Tuesday: the inimitable @GregBrodsky@twitter.com & @StephenGillCoop@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/TreborS/status/117

Show older
social.coop

A Fediverse instance for people interested in cooperative and collective projects.