ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ അന്വേഷിച്ചയാ‌ൾ കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു.

wired.com/story/my-search-for-

എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യുവാണാവോ. 😰

ഫേസ്ബുക്ക് പണ്ടേയ്ക്കു പണ്ടേ ഉപേക്ഷിച്ചത് നന്നായി. ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളെപ്പറ്റി ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങളറിയാൻ ത്രാണിയില്ല. 😰

ഇന്നു മൂന്നു ബാല്യകാലസുഹൃത്തുക്കളോടു സംസാരിച്ചു. 🙂

ഒന്നാം ക്ലാസു തൊട്ട് എട്ടാം ക്ലാസിൽ സ്‌കൂൾ മാറിയതു വരെ ഒന്നിച്ചു കളിച്ചു നടന്നവരാണ്. പത്തിരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട്. ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയേണ്ടി വന്നില്ല. സ്നേഹം മാത്രം.

ഇതിനു കാരണക്കാരനായ @mj-യ്ക്കു സ്തുതി. 😍

ബാല്യകാലസുഹൃത്തുക്ക‌ൾക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ബുക്ക്.

അതൊന്നുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനെന്തോ പ്രശ്നത്തിലായി ഒളിച്ചു കഴിയുകയാണോ എന്നായി ചോദ്യം.

ഈ വന്ന കാലത്ത് surveillance capitalist-കളുടെ സഹായമില്ലാതെ കൂട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരുമായി സമ്പർക്കം നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ? 😰

nytimes.com/2019/06/01/opinion

സിഗ്നൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമോന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Follow

@sajith
(എന്റെടുത്തും അതാ ചോദിച്ചത്, വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പർ)

@mj ഇതൊരു തോൽവി തീർച്ചയായ യുദ്ധമാണെന്നു തോന്നുന്നു! 😰

Sign in to participate in the conversation
social.coop

social.coop is a cooperatively-run corner of the Fediverse. The instance is democratically governed by its members, who generally share an interest in the co-op model, but topics of discussion range widely.

If you are interested in joining our community, please review our Bylaws and Code of Conduct. If you agree with them, you may apply for membership on our instance via this link

Our instance is supported by sliding scale contributions of $1-10/mo made via Open Collective. You must have an active Open Collective account to apply for membership; you may set one up here