എത്രയും പെട്ടെന്നു ഷിക്കാഗോയിലെ തട്ടുകടയിൽ പോയി കിംചി ഊത്തപ്പം തിന്നിട്ടു കുറ്റം പറയണം! 🤤

chicago.politanrow.com/thattu

Sign in to participate in the conversation
social.coop

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!