കുടുംബപുരാണമൊക്കെ മുന്നൂറു പേജ് LaTeX-ഇൽ ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു! 😮

issuu.com/jacobmathecken/docs/

@sajith കളര്‍ ഐറ്റമാണല്ലോ...

@mj കുടുംബക്കാരെല്ലാം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കി. ആ സഹകരണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരൊരു കല്യാണമൊക്കെ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും?

@sajith
വായിക്കാൻ നിന്നില്ല.. ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഭംഗി മാത്രേ നോക്കിയുള്ളൂ

@sajith
സ്ഥിരം അ. പു. ക്രി ഐറ്റംസ് തന്നല്ലേ... തോമ്മാസ്ലീഹാ.. ആന കുതിര...

@mj അതെ. 🙂

ഇത്തരം കഥകളാണ് മനുഷ്യരെ ഇതുപോലെ സഹകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. 🙂

Follow

@sajith
പക്ഷേ.. അതിന്റെ മറുപുറം ഇത്തിരി ഭീകരമാണ്

@mj സമ്മതിച്ചു.

മറുപുറമില്ലാത്ത പുറമുണ്ടോ?

@sajith
സത്യം. അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. കൃത്യമായും ജാതി ചിന്തയും സ്പർഥയും വളർത്തുന്നുണ്ട്.

@mj അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ട് വിഭാഗീയതയും സ്പർധയും ഉണ്ടായേനെ!

മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ പോലെ ഈ നമ്മൾ/നിങ്ങൾ തല്ലുകളും അതിജീവനത്തിനും പുനരുല്പാദനത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായി പരിണാമം നമ്മുടെ തലയിൽ കുത്തിവെച്ചതാണ്.

മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവുമടുത്ത ബന്ധുക്കളായ ചിമ്പാൻസികൾ പോലും ഇങ്ങനെ കൂട്ടം തിരിഞ്ഞു തല്ലു കൂടും.

today.duke.edu/2018/03/how-inf

നമ്മളും അതു പോലത്തെ പ്രൈമേറ്റുകളല്ലേ?

@sajith

ശരിയാണ്. വർണ്ണ വിവേചനവും അതുപോലൊന്നാണല്ലോ. ഇതേ പരിണാമത്താലുണ്ടായ ബൗദ്ധികവികാസവും ഒപ്പം നിയമവ്യവസ്ഥയും ചേർന്ന് ശിക്ഷാർഹമായ മാനസികാവസ്ഥയാണെന്ന പൊതുബോധം സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ..

സമാനമായ, കുറ്റകരമായ ചിന്താരീതിയാണ് ഈ സുപ്പീരിയോരിറ്റി മനോഭാവം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആര്യന്മാരായ, ബ്രഹ്മണനായ, പിന്നീട് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച എന്നെല്ലാം അവകാശപ്പെടുന്നിനു ചരിത്രപരമായ പിൻതുണ ഇല്ല എന്നതുമില്ലേ...

Sign in to participate in the conversation
social.coop

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!