കുടുംബപുരാണമൊക്കെ മുന്നൂറു പേജ് LaTeX-ഇൽ ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു! 😮

issuu.com/jacobmathecken/docs/

@sajith കളര്‍ ഐറ്റമാണല്ലോ...

@mj കുടുംബക്കാരെല്ലാം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കി. ആ സഹകരണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരൊരു കല്യാണമൊക്കെ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും?

@sajith
വായിക്കാൻ നിന്നില്ല.. ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഭംഗി മാത്രേ നോക്കിയുള്ളൂ

@sajith
സ്ഥിരം അ. പു. ക്രി ഐറ്റംസ് തന്നല്ലേ... തോമ്മാസ്ലീഹാ.. ആന കുതിര...

@mj അതെ. 🙂

ഇത്തരം കഥകളാണ് മനുഷ്യരെ ഇതുപോലെ സഹകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. 🙂

@sajith
പക്ഷേ.. അതിന്റെ മറുപുറം ഇത്തിരി ഭീകരമാണ്

@mj സമ്മതിച്ചു.

മറുപുറമില്ലാത്ത പുറമുണ്ടോ?

@sajith
സത്യം. അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. കൃത്യമായും ജാതി ചിന്തയും സ്പർഥയും വളർത്തുന്നുണ്ട്.

@mj അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ട് വിഭാഗീയതയും സ്പർധയും ഉണ്ടായേനെ!

മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ പോലെ ഈ നമ്മൾ/നിങ്ങൾ തല്ലുകളും അതിജീവനത്തിനും പുനരുല്പാദനത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായി പരിണാമം നമ്മുടെ തലയിൽ കുത്തിവെച്ചതാണ്.

മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവുമടുത്ത ബന്ധുക്കളായ ചിമ്പാൻസികൾ പോലും ഇങ്ങനെ കൂട്ടം തിരിഞ്ഞു തല്ലു കൂടും.

today.duke.edu/2018/03/how-inf

നമ്മളും അതു പോലത്തെ പ്രൈമേറ്റുകളല്ലേ?

@sajith

ശരിയാണ്. വർണ്ണ വിവേചനവും അതുപോലൊന്നാണല്ലോ. ഇതേ പരിണാമത്താലുണ്ടായ ബൗദ്ധികവികാസവും ഒപ്പം നിയമവ്യവസ്ഥയും ചേർന്ന് ശിക്ഷാർഹമായ മാനസികാവസ്ഥയാണെന്ന പൊതുബോധം സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ..

സമാനമായ, കുറ്റകരമായ ചിന്താരീതിയാണ് ഈ സുപ്പീരിയോരിറ്റി മനോഭാവം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആര്യന്മാരായ, ബ്രഹ്മണനായ, പിന്നീട് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച എന്നെല്ലാം അവകാശപ്പെടുന്നിനു ചരിത്രപരമായ പിൻതുണ ഇല്ല എന്നതുമില്ലേ...

Sign in to participate in the conversation
social.coop

social.coop is a cooperatively-run corner of the Fediverse. The instance is democratically governed by its members, who generally share an interest in the co-op model, but topics of discussion range widely.

If you are interested in joining our community, please review our Bylaws and Code of Conduct. If you agree with them, you may apply for membership on our instance via this link

Our instance is supported by sliding scale contributions of $1-10/mo made via Open Collective. You must have an active Open Collective account to apply for membership; you may set one up here