Follow

Hallo @daniv,

Misschien interessant (gratis boek)
uwestminsterpress.co.uk/site/b

The Commons Manifesto
Michel Bauwens , Vasilis Kostakis , Alex Pazaitis
Part of the Critical, Digital and Social Media Studies series.

@gert
OK. Ga het eens lezen, alhoewel ik al redelijk wat teksten van twee van de drie auteurs heb gelezen.

Sign in to participate in the conversation
social.coop

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!