Follow

Idag fyller svenskspråkiga Wikipedia 20 år! Om du inte har en bättre present kan du börja med att skapa ett konto så att du är preppad för att göra bra redigeringar.

sv.wikipedia.org/

Sign in to participate in the conversation
social.coop

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!