El Joc del Tribunal - Polònia

A hores d ara, ja no deu quedar ningú sense veure El joc del calamar , i a Polònia el joc Luz roja, luz gualda comença... ara! Els participants s enfron...

youtu.be/cbRZQ1sMzHA

social.coop

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!